:: Clean port-Conference ::
 
 
   
 
작성일 : 21-06-04 09:38
해양수산부 인사발령
 글쓴이 : Eco Port
조회 : 1,152  
다음과 같이 인사발령 되었기에 알려드립니다 .   
                                              부산지방해양수산청 부산항건설사무소장 
                                            일반직고위공무원      변 재 영   
 장관실 정책보좌관에 보함 
                                              해양수산부 
                                            기술서기관            남 재 헌   
 항만국 항만정책과장에 보함 
                                              항만국 항만정책과장 
                                                부이사관              김 명 진   
 항만국 부산항북항통합개발추진단장에 보함 
                                              항만국 부산항북항통합개발추진단장 
                                            부이사관                  정 성 기   
 인천지방해양수산청 계획조사과장에 보함 
                                                  인천지방해양수산청 계획조사과장 
                                            부이사관                  윤 상 린   
 인천지방해양수산청 선원해사안전과장에 보함 
                                                인천지방해양수산청 선원해사안전과장 
                                            서기관                    김 용 태   
 해양수산부 근무를 명함 
 해양수산 현안대응 T/F  팀 지원근무를 명함 
(2021  년 6  월 7  일부터 별도명령시까지 )   
 

                                                              2021    년 6  월 7  일   

                                                                해양수산부장관 .          끝 .